สมัครสมาชิก

คำแนะนำในการกรอกใบสมัครฯ


  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
  2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เพราะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร, การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและความรับผิดชอบด้านการเงิน
  3. ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนตัวแทนของเรามาก่อน
  4. อย่านำหลักฐานของผู้อื่นมาสมัคร โดยผู้อื่นไม่ทราบเรื่องหรือเข้าใจในธุรกิจนี้
  5. ชื่อผู้สมัคร และชื่อบัญชีธนาคารของผู้รับรายได้ต้องตรงกัน จึงจะมีสิทธิได้รับการโอนรายได้ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสมัครแล้ว)

 
    ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับในการคลิกปุ่ม ตกลงส่งข้อมูล ซึ่งข้าพเจ้าจะถูกติดต่อโดยผู้จำหน่ายอิสระ เพื่อแสดงข้อมูลต่างๆ และโอกาสธุรกิจให้แก่ข้าพเจ้า